Algemene Voorwaarden Wijs letselschadejuristen

 1. Besloten vennootschap B.V.
  Stoop letselschade B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Wijs letselschadejuristen is een handelsnaam van Stoop letselschade B.V. , gevestigd te Laren. Hierna te noemen Wijs letselschadejuristen.
 2. Reikwijdte algemene voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Wijs letselschadejuristen en op alle rechtsverhoudingen van Wijs letselschadejuristen met derden ongeacht of deze werkzaamheden worden verricht in de hoedanigheid van letselschadejurist of medewerker of anderszins. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met deze voorwaarden.
 3. Opdracht
  1. Wijs letselschadejuristen is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Wijs letselschadejuristen ten behoeve van de cliënt. Wijs letselschadejuristen behoudt zich het recht voor opdrachten niet te aanvaarden of de opdracht onder opgaaf van redenen te staken. Derden kunnen aan de uitvoering van de door Wijs letselschadejuristen verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Informatie die door Wijs letselschadejuristen aan de cliënt worden verstrekt, mogen noch geheel, noch gedeeltelijk door de cliënt worden geopenbaard of vermenigvuldigd, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, dan wel uit de met cliënt gesloten overeenkomst anderszins volgt.
  3. Informatie wordt door Wijs letselschadejuristen naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch Wijs letselschadejuristen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en/of schade direct, dan wel indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar verstrekte informatie, e.e.a. behoudens het geval dat uit de aard van de met Wijs letselschadejuristen gesloten overeenkomst voortvloeit dat Wijs letselschadejuristen wel aansprakelijk is voor dergelijke schade.
 4. Inschakeling van derden
  Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden aan Wijs letselschadejuristen zal Wijs letselschadejuristen zo mogelijk vooraf overleggen met de cliënt en bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Wijs letselschadejuristen is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden bij de uitvoering van de diensten.
 5. Beperking van de aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van Wijs letselschadejuristen in verband met door of namens haar verrichte of nog te verrichten werkzaamheden in het kader van de opdracht van de cliënt is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door Wijs afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald voor het desbetreffende geval. Indien om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Wijs letselschadejuristen beperkt tot het in het kader van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van €25.000, =.
 6. Honorarium
  De kosten van uitvoering van de opdracht door de letselschadejurist omvatten uitsluitend honorarium inclusief verschotten. Alle te declareren uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en zijn exclusief BTW en exclusief kantoorkosten, tenzij anders overeengekomen. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Wijs letselschadejuristen brengt haar cliënten voor de juridische bijstand geen kosten in rekening omdat Wijs letselschadejuristen deze kosten kan verhalen op de aansprakelijke verzekeraar.
 7. Vernietiging dossiers
  Het dossier wordt gedurende 7 jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard waarna het Wijs letselschadejuristen vrijstaat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.