Smartengeld, gelukkig gaan de toegekende bedragen omhoog!

Smartengeld en letselschade

Wanneer je een ongeval hebt gehad, waarvoor iemand anders aansprakelijk is en je bent hierbij gewond geraakt, dan heb je recht op smartengeld. Smartengeld is een onderdeel van letselschade. Letselschade staat voor alle schade die je lijdt als gevolg van een ongeval. Smartengeld, ook wel immateriële schade genoemd, is een vergoeding voor alle ellende, leed, pijn, vermindering van levensvreugde als gevolg van het letsel dat jij hebt opgelopen.

Smartengeldbedragen tot nu toe

De hoogte van het smartengeld heeft de afgelopen tientallen jaren nauwelijks ontwikkelingen ondergaan. Om de hoogte te bepalen werd door de rechterlijke macht, de letselschadejuristen en verzekeringsmaatschappijen aansluiting gezocht bij rechterlijke uitspraken uit het verleden. In het smartengeldboek van de ANWB, waarin alle uitspraken van de afgelopen tientallen jaren zijn verzameld, werd naar uitspraken gezocht die vergelijkbaar waren met de omstandigheden van het slachtoffer. Terwijl de prijzen stegen, de gulden een euro werd, gebeurde er in de ontwikkeling van de hoogte het smartengeld nauwelijks tot niets. Helemaal terecht werd er door steeds meer slachtoffers een groot gevoel van verontwaardiging ervaren omdat zij de hoogte van het smartengeld geen recht vonden doen aan de situatie waarin zij na een ongeval terecht waren gekomen.

De huidige ontwikkelingen in het smartengeld

Gelukkig is er de afgelopen tijd een duidelijke verandering zichtbaar. Men is het er over eens dat het smartengeld over de gehele linie te laag is. Ook vindt men dat het niet alleen een compensatiefunctie moet hebben maar dat de factor genoegdoening veel meer moet worden meegewogen. Hiernaast wordt er door de rechterlijke macht steeds meer gewezen op de gewijzigde maatschappelijke opvattingen over de compensatie van leed.

Zo overwoog bijvoorbeeld het Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden op 5 augustus 2014:

“Al met al is de kritiek breed gedragen dat de toegekende smartengeldbedragen geen recht meer doen aan de gewijzigde maatschappelijke opvattingen over de compensatie van leed. Het hof acht deze kritiek terecht en begrijpelijk. Het ligt dan ook in de rede dat in de toekomst veelal hogere smartengeldbedragen zullen worden vastgesteld dan in het verleden het geval was”

De afgelopen maanden zijn er diverse uitspraken gedaan door de rechterlijke macht, waarin de hoogte van het smartengeld al aardig is opgerekt. Zo werd er op 11 november 2015 door de rechtbank Gelderland EUR 200.000,00 toegekend aan een slachtoffer met zeer ernstige brandwonden. In december 2015 werd voor een medische misser EUR 338.000,00 aan smartengeld toegekend. Een recordbedrag tot nu toe!

Wanneer weet ik of een smartengeldvergoeding voldoende is?

Smartengeld is voor veel van onze cliënten vaak de meest beladen post. Genoegdoening voor wat hen is overkomen is zeer belangrijk. Regelmatig wordt dit door de aansprakelijke verzekeraar niet of onvoldoende meegewogen. Geld kan nooit goed maken wat een slachtoffer is overkomen maar begrip en erkenning voor alle ellende en leed naast genoegdoening voor wat een slachtoffer is aangedaan, is vaak essentieel om een letselzaak met een goed gevoel te kunnen afsluiten. Voor een goede financiële compensatie die recht doet aan jouw specifieke situatie,  is meer dan ooit een goed advies nodig van een letselschade jurist.

Vaak is een aansprakelijke verzekeraar nog onvoldoende doordrongen van de gewijzigde opvattingen over het smartengeld. Men heeft nog steeds de neiging aansluiting te zoeken bij smartengeldbedragen die in het verleden zijn toegekend en verwijst dan naar de smartengeldboek van de ANWB. Wij van Wijs  helpen jou om een goede zaak richting de verzekeraar op te bouwen.