Aansprakelijkheid van de werkgever bij werkgerelateerde verkeersongevallen

Herhaaldelijk staan wij slachtoffers bij die in de uitoefening van hun werkzaamheden een verkeersongeluk hebben gehad. Veel werkgevers realiseren zich niet wat in die gevallen hun verplichtingen zijn richting de werknemer. Zo merken wij dat er onder werkgevers vaak onduidelijkheid bestaat over de vraag of zij na een werkgerelateerd verkeersongeval aansprakelijk kunnen zijn. Met dit artikel proberen wij hier meer duidelijkheid over te verschaffen.

Werkgerelateerde verkeersongevallen

Wat moet worden verstaan onder ‘werkgerelateerd verkeersongeval’? Hier is sprake van wanneer een werknemer schade lijdt door een verkeersongeluk dat hem in de uitoefening van zijn werkzaamheden overkomt. Het ongeluk moet dus hebben plaatsgevonden op het moment dat de werknemer aan het werk was. De situatie waarin de werknemer ten tijde van het ongeval zijn werkzaamheden al had afgerond en onderweg naar huis was, valt daar niet onder.

Een voorbeeld. Een werknemer rijdt met een bestelbusje op de weg. Hij vervoert hierin medicijnen als onderdeel van zijn werkzaamheden. Plotseling steekt er een hert over. De werknemer kan het beest ontwijken, maar komt hierdoor tegen een boom tot stilstand. Hij loopt ernstig letsel op. Wie moet vervolgens voor zijn schade opdraaien?

Werkgever aansprakelijk?

In de regel is de werkgever op grond van artikel 7:658 BW meestal aansprakelijk voor de schade die de werknemer door een bedrijfsongeval lijdt. Van een ‘normaal’ bedrijfsongeval is hier echter geen sprake. Het gaat immers om een verkeersongeluk dat zich buiten de werkplaats en buiten het bereik van de werkgever heeft voorgedaan. De rechter heeft (gelukkig) bepaald dat de werkgever ook in die gevallen aansprakelijk kan zijn!

De aansprakelijkheid wordt in dat geval niet gebaseerd op artikel 7:658 BW, zoals bij een normaal bedrijfsongeval, maar op artikel 7:611 BW. Dit artikel zegt dat werkgevers verplicht zijn zich als een goed werkgever te gedragen. Het ‘goed werkgeverschap’ brengt volgens de rechter mee dat werkgevers gehouden zijn zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wiens werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij schade lijden in het wegverkeer (zie bijvoorbeeld ECLI :NL:HR:2008:BB6175). Dit wordt ook wel de verzekeringsplicht van de werkgever genoemd. Wie zich niet aan die verplichting houdt, is aansprakelijk voor de schade.

De verzekeringsplicht van de werkgever

Voor welke gevallen geldt de verzekeringsplicht?

De verzekeringsplicht geldt in de situaties dat een werknemer:

  • Als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raakt bij een verkeersongeval;
  • Als fietser of voetganger schade lijdt als gevolg van een ongeval waarbij één of meer voertuigen zijn betrokken, of;
  • Als fietser schade lijdt als gevolg van een eenzijdig ongeval.

De verplichting ontbreekt slechts wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid (waarover u meer kunt lezen in dit artikel).

Wanneer is aan de verzekeringsverplichting voldaan?

Hoe weet je als werkgever of je aan alle verplichtingen hebt voldaan en welke verzekeringen behoorlijk zijn? Dat hangt af van de bestaande verzekeringsmogelijkheden en de heersende maatschappelijke opvattingen omtrent de vraag voor welke schade een behoorlijke verzekering dekking dient te worden verleend. Je kunt denken aan de volgende verzekeringen:

  • Schade Verzekering voor Inzittenden (SVI);
  • Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen (WEGAM, WEGAS of WEGAS XL);
  • Werknemersschadeverzekering (WSV).

Of een verzekering in een concrete situatie als behoorlijk wordt aangemerkt en of aan de verzekeringsverplichting is voldaan, hangt daarnaast altijd af van de omstandigheden van het geval. In de situatie zoals geschetst in het voorbeeld zal een SVI-verzekering toereikend zijn.

Wat kun je als werkgever het beste doen?

Uit het voorgaande blijkt dat je bij werkgerelateerde verkeersongevallen aansprakelijk kunt zijn voor de geleden en te lijden schade van de werknemer. Om dit te voorkomen moeten in het licht van de verzekeringsplicht afdoende verzekeringen worden afgesloten voor de werknemers en eventuele bedrijfswagens. Wanneer zich vervolgens een ongeval voordoet zoals in het voorbeeld dien je zo spoedig mogelijk na te gaan welke verzekeringen van kracht zijn. Dit om onnodige vertraging in de behandeling van de letselschade te voorkomen. Is er geen behoorlijke verzekering afgesloten? Dan ben je als werkgever zelf aansprakelijk voor de schade en zal de AVB-verzekering moeten worden aangesproken.

Heb je vragen over een verkeersongeval onder werktijd of ben je een werknemer die hierbij letsel heeft opgelopen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wijs helpt je graag verder.