Hoofdaannemers en onderaannemers: wie is aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

In het kort
  • Voor de werkgever of opdrachtgever die door een ZZP’er werkzaamheden laat verrichten gelden dezelfde regels wat betreft aansprakelijkheid als bij de eigen werknemers
  • Een hoofdaannemer en onderaannemer zijn allebei hoofdelijk aansprakelijk
  • Het maakt niet uit hoe die partijen de verplichtingen van het vergoeden van schade onderling hebben geregeld
  • Schakel een letselschadejurist in die jou kan helpen met het verhalen van jouw schade, zodat jij je kan richten op je herstel!
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Liever verder kijken?

... of liever lezen

In onze praktijk zien we vaak dat wanneer een ZZP’er een ernstig ongeval op de werkplaats overkomt de diverse aannemers naar elkaar verwijzen als de letselschade van de ZZP’er op moet worden opgepakt. Hierdoor ontstaat er vaak veel vertraging. Onnodige vertraging ook, zo blijkt uit onderstaand artikel.

Aansprakelijkheid voor ZZP’ers

Bedrijf X schakelt bedrijf Z in om schade aan zijn kassen, veroorzaakt door een storm, te herstellen. De hoofdaannemer, Bedrijf Z, heeft bedrijf Y in onderaanneming ingeschakeld om een deel van het werk uit te voeren. Bedrijf Y heeft een aantal ZZP’ers, waaronder persoon A ingeschakeld om een deel van het werk uit te voeren. Persoon A loopt tijdens deze werkzaamheden letsel op. Door de rechter is eerder al besloten dat bedrijf Y als onderaannemer aansprakelijk is voor het ongeval van de ZZP’er en de schade die daardoor is ontstaan. Kan de ZZP’er hiervoor óók de hoofdaannemer, bedrijf Z, aansprakelijk voor houden?

Deze vraag beantwoordt het Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigend in haar uitspraak van 16 april 2019. Op grond van art. 7:658 lid 4 BW gelden voor degene die door een ZZP’er in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf werkzaamheden laat verrichten dezelfde regels wat betreft aansprakelijkheid als voor eigen werknemers. Voorwaarde hiervoor is wel dat de ZZP’er voor de zorg van zijn veiligheid mede afhankelijk is van degene voor wie hij werkzaamheden verricht. Dit betekent dus dat degene waarvoor de ZZP’er werkzaamheden verricht op grond van art. 7:658 BW aansprakelijk is als een ZZP’er tijdens zijn werkzaamheden letsel oploopt, tenzij deze ‘werkgever’ kan aantonen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Deze zorgplicht reikt echter erg ver, waardoor in de praktijk de ‘werkgever’ bijna altijd aansprakelijk is voor de letselschade die de ZZP’er bij een ongeval onder werktijd oploopt.

De hoofdaannemer is hoofdelijk aansprakelijk

Het Hof geeft aan dat de hoofdaannemer aansprakelijk is op grond van art. 7:658 BW. Hiervoor is onder meer van belang dat:

  • Het tot de taak van de hoofdaannemer behoort om ervoor te zorgen dat de door haar aangenomen werkzaamheden veilig worden uitgevoerd,
  • De hoofdaannemer zeggenschap had over het aangenomen werk en was dan ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de arbeidsplaats.
Ontvang kosteloos rechtshulp

Een hoofdaannemer mag de ZZP’er niet verwijzen!

Wij zien in onze praktijk vaak dat aannemers (een hoofdaannemer of onderaannemer) zich beroepen op clausules, zoals een vrijwaringsclausule. Dit zijn afspraken tussen twee partijen waarin wordt vastgelegd dat de ene partij de ander in geval van schade vrijwaart. Dit zijn afspraken die onderling tussen partijen worden gemaakt en dit mag dus nooit tegen een derde (bijvoorbeeld ZZP’er) worden ingeroepen. Een hoofdaannemer en een onderaannemer zijn allebei hoofdelijk aansprakelijk voor iemand die schade tijdens de werkzaamheden oploopt. Het maakt dus niet uit hoe deze partijen onderling de verplichtingen van het vergoeden van schade hebben geregeld. Dit blijkt ook wel uit de uitspraak van het Hof, waarin zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer hoofdelijk aansprakelijk worden geacht.

Schakel een specialist in

Zoals ook uit ons artikel blijkt, ligt het juridisch soms best ingewikkeld als je als ZZP’er letsel oploopt onder werktijd. Heb je als ZZP’er letsel onder werktijd opgelopen? De schade kan na een ongeval behoorlijk snel oplopen. Dit is met name het geval wanneer je als ZZP’er letsel oploopt, hierdoor niet kunt werken en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten. Schakel een letselschadespecialist in die jou kan helpen met het verhalen van jouw schade, zodat jij je kan richten op je herstel!

Vertel ons je verhaal